TERRASSENC DE L'ANY

 

REGLAMENT

 

 1. El nostre propòsit és el de seleccionar cada any uns terrassencs (d’un a quatre, entre les dones i els homes de la nostra ciutat) que, per la seva trajectòria cívica, hagin enaltit la ciutat en els camps de la cultura, l’art, la beneficència, l’abnegació, l’esport, etc.
 2. És condició indispensable de tot candidat estar vinculat a la ciutat per la formació, l’actuació o per ambdues coses alhora, independentment d’haver nascut o no entre nosaltres. Són condicions a considerar l’altruisme i l’abnegació en la seva actuació, per la qual cosa el Jurat desestimarà aquelles actuacions que entengui corresponguin al desenvolupament estricte de l’activitat professional dels candidats, excepte si aquestes les exerceix de forma altruista i humanitària.
  No podrà ser candidat qui estigui exercint un càrrec polític.
 3. Encara que el títol atorgat sigui el de TERRASSENC DE L’ANY, entenem que els mèrits a considerar no han de limitar-se al curt espai d’un any ni a un any determinat, sinó que tindran preferència les virtuts confirmades o consolidades per una dilatada actuació ciutadana. Aquí, l’any no significa res més que el moment en que els mèrits són públicament reconeguts
 4. Això no obstant, es pot nomenar Terrassenc de l’Any qui, en un moment determinat, encara que només hagi estat d’una manera esporàdica, hagi fet quelcom extraordinari a benefici de la ciutat, o d’algun o alguns dels seus ciutadans.
 5. El Jurat estarà format de la següent manera:
  5.1. Un terç per directius o exdirectius de l’Entitat organitzadora.
  5.2. Un terç per representants d’entitats locals.
  5.3. Un terç per persones elegides entre les que han estat “Terrassenc de l’Any”.
 6. La selecció començarà invitant a totes les Entitats ciutadanes a presentar candidats. Aquestes candidatures hauran d’anar acompanyades de:
  6.1. Currículum el més complert possible, emplenant totes les dades que es demanen al document adjunt.
 7. Tota la documentació que es rebi, i la que aportin els membres del Jurat, es llegirà una per una rebutjant aquelles que no s’ajustin a les condicions establertes als punts 1., 2. i 3.
 8. Una vegada començades les deliberacions, només es podrà introduir un nou candidat a la llista mitjançant la majoria de dos terços dels membres del Jurat presents.
 9. Una primera votació reduirà els candidats a dotze, fent que cada membre del Jurat voti els quinze noms que consideri amb més mèrits segons els valors establerts. En cas d’empat en el dotzè lloc entraran tots a la següent eliminatòria.
 10. A partir d’aquesta primera selecció, es faran les votacions necessàries per anar eliminant, un per un, els candidats que en cada votació tinguin menys vots i en cas d’empat a l’últim lloc, es farà una votació decisiva entre els candidats empatats.
 11. Establert així l’ordre definitiu, es farà una votació final en la que el Jurat decidirà si són un, dos, tres o quatre els “Terrassencs” elegits.
 12. L’ampliació a més de quatre només podrà fer-se per un acord unànime dels membres del Jurat.
 13. El resultat de les votacions realitzades pel Jurat del Terrassenc de l’Any és inapel•lable.
 14. Qualsevol dubte que sorgeixi en la interpretació o aplicació d’aquest Reglament serà resolt en última instància pel President del Jurat.